Dataskyddspolicy

DATASKYDDSPOLICY

Denna dataskyddspolicy beskriver vilka uppgifter och varför vi samlar in dessa. För Enably är det viktigt att du som privatperson och potentiell eller aktuell kund får dina personuppgifter behandlade på ett säkert och korrekt sätt. Därför råder vi dig att läsa denna dataskyddspolicy så att du ska veta vad vi gör med din information och varför. Om du motsäger dig någonting av det som framgår i denna policy eller har övriga frågor kan du kontakta Enablys GDPR-ansvarige via email på gdpr@enably.app

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN
Efter att en första kontakt har upprättats mellan Enably och dig som kund sparar vi ditt Namn (som kundkontakt), din mejl, ditt telefonnummer samt företagsnamnet som ärendet gäller för.
Vi sparar dessa uppgifter för att kunna sköta daglig kommunikation med våra kunder eller kontakter, samt kunna utföra kundundersökningar.

HUR LÄNGE LAGRAR VI INFORMATIONEN OM DIG
Enably sparar personuppgifter om kunder så länge som kundavtalet löper och upp till ett år efter att kundavtalet avslutats. Efter ett år gallrar Enably personuppgifterna men sparar namnet på kundkontakten samt företagsnamn för eventuellt nya uppdrag. Vår rutinbeskrivning kring gallring säger att efter avslutat kundavtal eller avslutat uppdrag ska mejl och annan dokumentation rensas. Övrig mejl och information rensas då de inte längre uppfyller något syfte.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DIN INFORAMTION TILL
Enably använder endast personuppgifter om externa parter för internt bruk. Dock om det finns samtycke (muntligen eller skriftligen) publiceras företagsnamnet på våra kunder på hemsidan.
Om du upplever att informationen om dig eller ditt företag är felaktiga eller om du vill veta mer kring informationen som Enaly hanterar om dig, vänligen kontakta GDPR ansvarige.

ENABLYS ROLL I GDPR
Enably AB (”Enably”) värnar om individers personliga integritet och strävar därför efter att arbeta med kunder och leverantörer som lever upp till de krav som ställs på företag som behandlar personuppgifter. Beroende på vilken typ av tjänst som tillhandahålls och hur vi arbetar tillsammans med kunderna kan ansvaret för den personuppgiftsbehandling som tjänsterna aktualiserar fördelas olika mellan avtalsparterna.

Denna text har tagits fram i syfte att tydliggöra hur Enably generellt uppfattar ansvarsfördelningen för behandling av personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER VID SÄRSKILDA RESULTATUPPDRAG (UPPDRAGSAVTAL)
När Enably tillhandahåller konsulttjänster inom ramen för särskilda resultatuppdrag (uppdragsavtal), såsom uppdrag avseende design- och tekniklösningar, strategi- och verksamhetslösningar eller support- och underhållstjänster, kan Enably i förekommande fall komma att behandla personuppgifter för kundens räkning. Detta även när konsult arbetar under Enablys ledning och ansvar, eftersom kunden ytterst bestämmer över behandlingen av de personuppgifter som kunden överför till Enably i anledning av avtalade uppdrag. Därmed är kunden personuppgiftsansvarig för den eventuella personuppgiftsbehandlingen medan Enably är personuppgiftsbiträde till kunden. Enably ansvarar som utgångspunkt i egenskap av personuppgiftsbiträde för även den behandling som eventuellt anlitad underkonsult vidtar i samband med utförandet av uppdrag gentemot kund. Sådan underkonsults arbete aktualiserar enligt Enably inget underbiträdesförhållande, eftersom underkonsulter arbetar under Enablys ledning och ansvar vid genomförandet av uppdragen.
För att understödja parternas hantering av avtal och åtaganden ur dataskyddsperspektiv bilägger Enably ett utkast till personuppgiftsbiträdesavtal i kundavtalet som kunden för enkelhetens skull kan använda i syfte att reglera Enalys åtaganden som personuppgiftsbiträde till kunden.


BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER VID INFORMATIONSTJÄNSTER
I de fall då Enably tillhandahåller digitala kommunikationstjänster, såsom innehållshanteringsystem (CMS), kund- och medarbetarundersökningar intar bolagen en ställning som personuppgiftsbiträde. Detta beror på att kund, vid utnyttjandet av dessa tjänster, tillhandahåller bolaget med personuppgifter och bestämmer för vilka ändamål de får behandlas. För att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning kommer Enbly vid tillhandahållande av sådana tjänster att till kundavtalen bilägga ett biträdesavtal som också behöver ingås.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER VID UTBILDNINGSTJÄNSTER
I de fall Enably erbjuder utbildningstjänster till kund och i de fall även erbjuder informationstjänster, såsom tillhandahållande av digitala checklistor, handböcker och processbeskrivningar m.m. är Enably personuppgiftsansvarig för den eventuella behandling av personuppgifter som sker inför och under utbildningsuppdraget. Detta beror på att den personal som tillhandahålls för att hålla i utbildningarna inte kommer att arbeta under kundens direkta arbetsledning och ansvar. Personalen tillhandahålls för att utbilda och inte för att behandla kundens personuppgifter. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att kunna tillhandahålla tjänsten och behandlingen utgör en förutsättning för att tjänsten ska kunna erbjudas.

COOKIES
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska information om att en webbplats innehåller cookies ges till alla som besöker webbplatsen. Även ändamålet med insamlandet av cookies ska vara tydligt. Cookies är textfiler som lagrar information om användare på en webbplats, på en dator eller mobil enhet. Enably använder olika typer av cookies med syfte att förbättra webbplatsen och vårt erbjudande.
Typer av cookies
Permanenta cookies: Ligger kvar i webbläsaren och aktiveras varje gång du besöker webbplatsen.
Sessionscookies: Skapas tillfälligt i din webbläsare när du besöker en webbplats. När du lämnar webbplatsen tas dessa bort.
Tredje parts-cookies: Vi använder Google Analytics och Mautic Marketing Automation Software för att samla in statistik.
Stänga av cookies

Om du inte samtycker till att cookies används kan du stänga av dem i din webbläsares säkerhetsinställningar.

FÖR MER INFORAMTION
Om du upplever att informationen om dig eller ditt företag är felaktiga eller om du vill veta mer kring informationen som Enably hanterar om dig, vänligen kontakta GDPR-ansvarige.
Om du upplever att Enably hanterar dina personuppgifter på fel/olagligt sätt så har du rätt att anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen.

Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

GDPR in English
Here you can read of details of our Privacy Policy and our Product Privacy Policy in English.